Stichting

Statuten
De Stichting Edward Schillebeeckx stelt zich ten doel de geschreven, gedrukte, audio-visuele en andere materialen van en over het gehele oeuvre van prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx te verzamelen, te ordenen, te bewaren en toegankelijk te maken. Zij wil aldus de geestelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke waarden van dit werk veilig stellen voor de toekomst en duurzaam overdragen. De Stichting wil deze doelstellingen verwezenlijken door samenwerking met de Orde der Dominicanen, die van haar kant gelijke doelstellingen nastreeft.

Uit: Statuten Stichting Edward Schillebeeckx, d.d. 18.04.1989, Art.II.

Naamgever
De Stichting Edward Schillebeeckx (SES) is vernoemd naar prof. mag. dr E.C.F.A. Schillebeeckx. De theoloog Edward Schillebeeckx (1914) speelt een belangrijke rol in de vernieuwing van kerk en theologie. Met zijn wetenschappelijke studies en toegepast wetenschappelijke, meer pastorale boeken, preken en voordrachten weet hij een omvangrijk lezerspubliek te inspireren, niet alleen in maar ook buiten de christelijke kerken.
Als theoloog is Schillebeeckx actief op het breukvlak van een voorbije en een nieuwe tijd. In hem erkennen velen een pionier van nieuw geloofsverstaan waarin zending en missie een nieuw karakter krijgen met een positievere waardering dan voorheen van het eigene van de andere religies. Want, aldus Schillebeeckx, God is zo rijk aan waarheid dat God niet door één bepaalde godsdienst geheel vertolkt kan worden. Onze kennis van God is evenmin te vatten in het beste van alle religies bij elkaar. Want God is elk ogenblik nieuw en groter dan alle godsdiensten tezamen.
Voor mensen die volop ervaringen opdoen met hun historische vrijheid die niet hoeft te botsen met hun geloofsverstaan is het theologisch erfgoed van Schillebeeckx van nog onpeilbaar belang. Wel moet die schat opgediept worden uit zijn doorwrochte publicaties die veel inspanning van lezers en onderzoekers vergen, en moet het erfgoed toegankelijk worden gemaakt.
Bovendien bestaat het gevaar dat Schillebeeckx’ inzichten betreffende geloof en kerk, ambt en sacramenten, in een tijd van breuken en heroriëntatie verkeerd worden geïnterpreteerd of door restauratieve krachten ter zijde worden geschoven. Dit tracht de Stichting te voorkomen door terzake kundige ‘vertalers’ op te sporen, die kritisch zijn werk kunnen onderzoeken en dit situeren in zijn actuele, kerkelijke en theologische context.

Doel
Daarmee is het doel van de werkzaamheden van de Stichting Edward Schillebeeckx aangegeven. Deze neemt het op zich om het gedachtegoed van haar naamgever dusdanig te verzamelen, te ordenen, te bewaren en toegankelijk te maken, dat geïnteresseerden in kerk, universiteit en andere instellingen van de samenleving ervan kunnen profiteren. Samenwerking met vertegenwoordigers van deze instellingen stelt het Bestuur zeer op prijs.

Contacten
Contacten Orde der Dominicanen

Van groot belang acht de Stichting de samenwerking met de Orde der Dominicanen in al haar geledingen van broeders en zusters. Zonder hun overtuiging van het belang van Schillebeeckx’ theologie en daadwerkelijke steun van dominicanen en dominicanessen zou de uitvoering van de beoogde werkzaamheden niet mogelijk zijn.
Behalve financiële ondersteuning van dominicaanse geledingen, heeft de Stichting ook bijdragen ontvangen van enkele ordes, congregaties en particulieren. Tezamen maken deze schenkingen het mogelijk om het secretariaat van de Stichting te financieren. Het Bestuur is de donateurs buitengewoon erkentelijk voor hun bijdragen.

Contacten Radboud Universiteit Nijmegen
Ook hecht de Stichting veel waarde aan de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en met de Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen in het bijzonder. Deze samenwerking heeft vooral gestalte gekregen in de oprichting en invulling van de wisselleerstoel, de bijzondere leeropdracht ter ere van prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx. Waar mogelijk wil de Stichting Edward Schillebeeckx ook samenwerken met andere wetenschappelijke en educatieve instellingen van levensbeschouwelijke aard om een nog bredere kennis en verspreiding van het gedachtegoed van Edward Schillebeeckx te kunnen realiseren.

Samenstelling
Bestuur

Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, voorzitter
Drs. A.P.G.M. Peters, penningmeester
Dhr. M. Braekers O.P., Provinciaal van de Vlaamse Provincie der Dominicanen
Dhr. R. Dinklo, Provinciaal van de Nederlandse Provincie der Dominicanen
Prof. dr. J. Geldhof
Dr. L.G.M. Winkeler

Het bestuur vergadertAdviseurs
Prof. dr. L. Kenis
Dr. C.J.A. Sterkens

Dagelijks bestuur
Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, voorzitter
Drs. A.P.G.M. Peters, penningmeester
Drs. Coban Menkveld, ambtelijk secretaris